CONDUCEREA UPLR

    Funcționarea Uniunii Profesiilor Liberale din România este asigurată de:

    ADUNAREA GENERALĂ

 1. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Uniunii Profesiilor Liberale din România și este alcătuită din toți membrii acesteia. Fiecare membru are dreptul la un vot;
 2. Adunarea Generală se întrunește anual și ori de câte ori este convocată de către Biroul Executiv;
 3. Principalele atribuții ale Adunării Generale sunt:
  1. adoptă Statutul Uniunii și orice amendament adus acestuia;
  2. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, precum și bilanțul contabil anual al Uniunii;
  3. elaborează, modifică și completează strategia, obiectivele generale și scopul UPLR;
  4. stabilește cotizațiile membrilor;
  5. alege și revocă din funcție membrii Biroului Executiv și Cenzorul;

  sus

      BIROUL EXECUTIV

  1. Biroul Executiv este organul executiv al Uniunii și este format din 3 membrii care îndeplinesc funcțiile de Președinte, Prim - Vicepreședinte si Vicepreședinte. Ei sunt reprezentanții asociațiilor membre care au obținut în Adunarea Generală, prin vot secret, în ordine descrescătoare, cel mai mare număr de voturi;
  2. Fiecare membru al Biroului Executiv are dreptul la un vot;
  3. Biroul Executiv se întrunește trimestrial și ori de câte ori este convocat de către Președinte;
  4. Membrii Biroului Executiv sunt aleși pentru un mandat de 2 ani;
  5. Biroul Executiv are următoarele atribuții principale:
   1. pregăteste ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale și urmăreste aplicarea hotărârilor adoptate de către aceasta;
   2. adoptă măsuri în legătură cu activitatea curentă a Uniunii;
   3. dezbate și adoptă decizii cu privire la cererile pentru dobândirea calitații de membru al Uniunii;
   4. aprobă înființarea Comisiilor de specialitate cu activitate permanentă sau temporară pentru soluționarea unor probleme de interes pentru membrii Uniunii. Aceste comisii studiază probleme specifice domeniilor lor de activitate și prezintă propunerile lor spre analiză și aprobare Biroului Executiv al Uniunii;
   5. numește Secretarul General al Uniunii.

       COMPONENȚA BIROULUI EXECUTIV AL UPLR ESTE URMĂTOAREA:

   1. Dr. ec. DAN MANOLESCU, Președinte, reprezentând Camera Consultanților Financiari;
   2. Av. CĂTĂLIN-DANIEL FENECHIU, Prim-Vicepreședinte, reprezentând Uniunea Națională a Barourilor din România;
   3. Conf. univ. Dr. VIOREL ANDRONIE, Vicepreședinte, reprezentănd Colegiul Medicilor Veterinari din România.

   sus

       PREȘEDINTELE

   1. Președintele este reprezentantul asociației membre care a obtinut, în Adunarea Generală, prin vot secret, cel mai mare număr de voturi;
   2. Durata mandatului Președintelui este de 2 ani;
   3. Președintele trebuie să detină, de regulă, funcția de Președinte al asociației membre pe care o reprezintă;
   4. Președintele Uniunii are urmatoarele atribuții principale:
    1. reprezintă Uniunea în raporturile cu terții; 
    2. convoacă și conduce ședintele Adunării Generale și ale Biroului Executiv;
    3. asigură promovarea solidaritații, colaborarii și comunicării permanente între membri UPLR.

     Primii președinți ai UPLR au fost Avocat Andrei Zamfirescu, reprezentând Uniuniea Națională a Barourilor din România, Notar Public Dumitru Viorel Manescu, reprezentâmd Uniuniea Națională a
     Notarilor Publici din România, Domnul Avocat Arin Octav Stanescu, reprezentând Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, Prof. univ. dr. Ion Anghel, reprezentând Asociația
     Natională a Evaluatorilor Autorizați din România - ANEVAR, Avocat Mircea Petre Stănculescu, reprezentând Uniunea Națională a Barourilor din România, Prof. univ. dr. Horia Neamțu, reprezentând
     Camera Auditorilor Financiari din România, Emilian Radu, reprezentând Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România și Ec. Adrian Vascu, reprezentând Asociația Națională a
     Evaluatorilor Autorizați din România și Conf. univ. Dr. Gheorghe Ialomițianu, reprezentând Camera Auditorilor Financiari din România.

   sus

       CENZORUL

   1. Cenzorul este ales și revocat de către Adunarea Generală a UPLR pentru un mandat de 3 ani;
   2. Cenzorul asigură controlul financiar al UPLR;

   sus


       SECRETARIATUL GENERAL

           În structura Uniunii Profesiilor Liberale din România functionează un Secretariat general, care reprezintă aparatul de specialitate și tehnico-administrativ al acesteia.
       Secretariatul General este condus de un Secretar General.

   sus

       COMISIILE UPLR

           În structura Uniunii Profesiilor Liberale din România functioneaza Comisii de specialitate cu activitate permanentă sau temporară. Comisiile de specialitate cu                 activitate permanentă sunt următoarele:

  6. Comisia pentru activitatea financiară, logistică și de investiții;
  7. Comisia pentru legislație;
  8.  Comisia pentru promovarea imaginii Uniunii, relația cu mass-media și editarea unor publicatii și materiale de presă;
  9. Comisia de organizare a unor reuniuni cu caracter profesional și științific, de coordonare a activitații de elaborare de programe, studii și materiale documentare privind profesiile liberale, de formare și perfecționare profesională;
  10. Comisia de elaborare a strategiei Uniunii pe termen mediu și lung;
  11. Comisia de arbitraj;
  12. Comisia pentru promovarea relațiilor internaționale;

      1.     Comisiile de specialitate studiază probleme specifice domeniilor lor de activitate și prezintă propunerile lor spre analiza și aprobare Consiliului de conducere al Uniunii.

       sus