UPLR

Uniunea Profesiilor Liberale din România este o persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcționare autonomă.

Uniunea Profesiilor Liberale din România este o organizație neguvernamentală, apolitică, înfințată la data de 11 iunie 2001, în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 dobândind personalitate juridică prin înscrierea sa in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut la Judecătoria Sectorului 1.

Uniunea Profesiilor Liberale din România este formată din asociații de profesii liberale și este deschisă aderării tuturor asociațiilor profesionale, persoanelor juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute în statutul său. UPLR reprezintă aproximativ 85.000 de membri ai organizațiilor profesionale.

Uniunea Profesiilor Liberale din România este membră cu drepturi depline a Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS și a Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale - UMPL. UPLR participă activ la dialogul social organizat în România.


Obiectivele UPLR

Uniunea Profesiilor Liberale din România își desfăsoară activitatea în direcția realizării următoarelor obiective:

1. apărarea, în forme organizate, a intereselor fundamentale ale membrilor profesiilor liberale;

2. crearea unui cadru juridic corespunzător dezvoltării profesiilor liberale prin organizarea lor independentă sau autonomă, în raport cu statul și autoritațile publice;

3. asigurarea condițiilor pentru exercitarea profesiilor pe baza liberei inițiative și în condiții de concurență, în conformitate cu dispozițiile legale, cu regulile statutare și cu principiile deontologice;

4. promovarea solidarității profesiilor liberale;

5. adaptarea legislației privind profesiile liberale din România la standardele europene;

6. participarea activă a profesiilor liberale la dialogul social organizat în România;

7. stabilirea de relații de cooperare și întrajutorare cu alte organizații de profesii liberale pe plan internațional.


Structură - Conducerea UPLR

Funcționarea Uniunii Profesiilor Liberale din România este asigurată de:


Adunarea Generală
Biroul Executiv
Președintele
Cenzorul
Secretariatul General
Comisii


Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Uniunii Profesiilor Liberale din România și este alcătuită din toți membrii acesteia. Fiecare membru are dreptul la un vot;

Adunarea Generală se întrunește anual și ori de câte ori este convocată de către Biroul Executiv;

Principalele atribuții ale Adunării Generale sunt:

a. adoptă Statutul Uniunii și orice amendament adus acestuia;
b. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, precum și bilanțul contabil anual al Uniunii;
c. elaborează, modifică și completează strategia, obiectivele generale și scopul UPLR;
d. stabilește cotizațiile membrilor;
e. alege și revocă din funcție membrii Biroului Executiv și Cenzorul.


Biroul Executiv

1. Biroul Executiv este organul executiv al Uniunii și este format din trei membrii care îndeplinesc funcțiile de Președinte, Prim - Vicepreședinte si Vicepreședinte. Ei sunt reprezentanții asociațiilor membre care au obținut în Adunarea Generală, prin vot secret, în ordine descrescătoare, cel mai mare număr de voturi;

2. Fiecare membru al Biroului Executiv are dreptul la un vot;

3. Biroul Executiv se întrunește trimestrial și ori de câte ori este convocat de către Președinte;

4. Membrii Biroului Executiv sunt aleși pentru un mandat de doi ani;

5. Biroul Executiv are următoarele atribuții principale:

a. pregăteste ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale și urmăreste aplicarea hotărârilor adoptate de către aceasta;
b. adoptă măsuri în legătură cu activitatea curentă a Uniunii;
c. dezbate și adoptă decizii cu privire la cererile pentru dobândirea calitații de membru al Uniunii;
d. aprobă înființarea Comisiilor de specialitate cu activitate permanentă sau temporară pentru soluționarea unor probleme de interes pentru membrii Uniunii. Aceste comisii studiază probleme specifice domeniilor lor de activitate și prezintă propunerile lor spre analiză și aprobare Biroului Executiv al Uniunii;
e. numește Secretarul General al Uniunii.


COMPONENȚA BIROULUI EXECUTIV A UPLR:


Președinte: Conf. univ. dr. GHEORGHE IALOMIȚIANU,
reprezentând Camera Auditorilor Financiari din România;

Prim-Vicepreședinte: Ec. dr. DAN MANOLESCU,
reprezentând Camera Consultanților Fiscali din România;

Vicepreședinte: Av. CĂTĂLIN-DANIEL FENECHIU,
reprezentând Uniunea Națională a Barourilor din România.


Președintele

1. Președintele este reprezentantul asociației membre care a obtinut, în Adunarea Generală, prin vot secret, cel mai mare număr de voturi;

2. Durata mandatului Președintelui este de doi ani;

3. Președintele trebuie să detină, de regulă, funcția de Președinte al asociației membre pe care o reprezintă;

5. Președintele Uniunii are urmatoarele atribuții principale:

a. reprezintă Uniunea în raporturile cu terții;
b. convoacă și conduce ședintele Adunării Generale și ale Biroului Executiv;
c. asigură promovarea solidaritații, colaborarii și comunicării permanente între membri UPLR.


Foști președinți ai UPLR:


Avocat Andrei Zamfirescu,
reprezentând Uniuniea Națională a Barourilor din România

Notar Public Dumitru Viorel Manescu,
reprezentâmd Uniuniea Națională a Notarilor Publici din România

Domnul Avocat Arin Octav Stănescu,
reprezentând Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România

Prof. univ. dr. Ion Anghel,
reprezentând Asociația Natională a Evaluatorilor Autorizați din România

Avocat Mircea Petre Stănculescu,
reprezentând Uniunea Națională a Barourilor din România

Prof. univ. dr. Horia Neamțu,
reprezentând Camera Auditorilor Financiari din România

Emilian Radu,
reprezentând Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România

Ec. Adrian Vascu,
reprezentând Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.


Cenzorul

Cenzorul este ales și revocat de către Adunarea Generală a UPLR pentru un mandat de trei ani;

Cenzorul asigură controlul financiar al UPLR.


Secretariatul General

În structura Uniunii Profesiilor Liberale din România functionează un Secretariat general, care reprezintă aparatul de specialitate și tehnico-administrativ al acesteia. Secretariatul General este condus de un Secretar General.


Comisii

În structura Uniunii Profesiilor Liberale din România functioneaza Comisii de specialitate cu activitate permanentă sau temporară. Comisiile de specialitate cu activitate permanentă sunt următoarele:


Comisia pentru activitatea financiară, logistică și de investiții;
Comisia pentru legislație;
Comisia pentru promovarea imaginii Uniunii, relația cu mass-media și editarea unor publicatii și materiale de presă;
Comisia de organizare a unor reuniuni cu caracter profesional și științific, de coordonare a activitații de elaborare de
programe, studii și materiale documentare privind profesiile liberale, de formare și perfecționare profesională;
Comisia de elaborare a strategiei Uniunii pe termen mediu și lung;
Comisia de arbitraj;
Comisia pentru promovarea relațiilor internaționale;


Comisiile de specialitate studiază probleme specifice domeniilor lor de activitate și prezintă propunerile lor spre analiza și aprobare Consiliului de conducere al Uniunii.